Departments

Department of English
Smt. Mamata Sarkar * M.A, B. Ed
Sri Gouranga Debnath * M.A
Department of Bengali
Dr. Ruma Chakraborti, M.A., Ph. D.
Dr. Mrinal Chandra Halder, M.A., B. Ed., Ph.D.
Smt. Panchali Mukherjee* M.A. (Bengali) M. Phil, M.A. (Edu)
Department of Sanskrit
Smt. Sudeshna Basu, M.A, M. Phil
Sri Partha Sarathi Bhattacharya M.A., B.Ed.
Smt. Paramita Sadhukhan M.A., M.Phil.,
Department of History
Smt. Banani Gangopadhyay M.A., B.LIS.
Smt. Kasturi Kar M.A, M. Phil.
Sri. Rudranil Bhattacharjee * M.A, B. Ed
Smt. Anusua Banerjee,* M.A
Department of Film Studies
Sri. Subrata Roy M.A.c
Department of Philosophy
Smt. Sangeeta Dey Sarkar M.A, M.Phil, B.Ed
Mr. Ranjit Shaw M.A, B.Ed
Smt. Shibani Bhattacharya,* M.A
Department of Geography
Dr. Paramita Dasgupta M.Sc.,B.Ed.,Ph.D.
Sri. Kamonasish Mistry, M.Sc.
Smt. Arundhanti Mukherjee * M.A., B.Ed
Department of Political Science
Smt. Lupsy Mohanty Roy, M.A., M.Phil.
Smt. Kalpana Debnath M.A., B.Ed*
Department of Education
Smt. Marisha Chakrabarti M.A., M.Phil.
Smt. Shipra Tudu M.A.,
Dr. Sharmila Nag * M.A., Ph. D
Smt. Mahuya Biswas, * M.A.
Smt. Anindita Guha * M.A, M. Phil
Department of Economics
Sri Anjan Dutta,* M.Sc., MBA
Commerce
Dr. Sanjib Roy, M. Com., Ph. D.
Dr. Ananda Mukherjee M. Com., PGDBM, Ph. D.
Sri. Uttam Kumar Ghosh, M.Com., B. Ed.
Sri. Srikanta Malakar, M. Com.
Smt. Oindrila Bhattacharya,* M. Com.
Sri. Subhankar Mondal,* M. Com., B. Ed
Sri Anjan Dutta M.Sc., MBA
Smt. Sharmistha Sur M. Com.
Department of Microbiology
Dr. Sharmila Chakraborty M. Sc., Ph. D
Dr. Susmita Mondal, M. Sc., Ph. D.
Smt. Pamela Dutta Roy, * M. Sc.
Smt. Aryoma Chakraborty, * M. Sc.
Department of Computer Science
Smt. Swagata Saha Sau, M Sc, M. Tech., B. Ed. (F.D.P., UGC)
Smt. Brototi Mondal B.Tech., M. Tech,
Sri. Anindya Dasgupta, B. Sc. (H), B. Tech, M.I.E.T.E.*
Sri. Debasish Kundu MCA.*
Sri .Suchandra Das, M. Sc.*
Sri. Bidyapati Sahoo AMIE, M. Tech*
Smt. Sunandana Banerjee, M. Sc.*
Smt. Sarbani Ghoshal, MCA
Department of Mathematics
Dr. Sumita Das, M. Sc., M. Phil., Ph. D.
Dr. Malay Roy, M. Sc., Ph. D.
Department of Molecular Biology
Dr. Krishnakali Basu Niyogi, M. Sc., P h. D. (On Lien)
Department of Physics
Dr. Joydeep Chowdhury, M. Sc., Ph. D. (On Lien)
Dr. Kalpana Santra, M. Sc. Ph. D
Dr. Brahmananda Bhattacharjee, M. Sc. Ph. D
Sri. Avedananda Bhattacharjee,* M. Sc.
Sri. Bipan Dutta,* M. Sc.
Department of Chemistry
Dr. Shefali Pal (Laha), M. Sc., Ph. D
Dr. Chittaranjan Chanda (Honorary),s M. Sc., Ph. D
Sri. Sumit Pal,* M. Sc.
Dr. Sudhanshu Shekhar Jana (Honorary),s M. Sc., Ph. D
Dr. Santiranjan Palchaudhuri, M, Sc., Ph. D.
Department of Zoology
Sri. Debasish Roy M. Sc., B. Ed.
Smt. Mousumi Das M. Sc.
Sri. Kalyan Bhattacharya, M. Sc.
Smt. Rituparna Chatterjee, M. Sc.
Department of Botany
Dr. Dipannita Parial M. Sc., Ph.D., c
+ Faculty of Arts
Department of English
Smt. Mamata Sarkar * M.A, B. Ed
Sri Gouranga Debnath * M.A
Department of Bengali
Dr. Ruma Chakraborti, M.A., Ph. D.
Dr. Mrinal Chandra Halder, M.A., B. Ed., Ph.D.
Smt. Panchali Mukherjee* M.A. (Bengali) M. Phil, M.A. (Edu)
Department of Sanskrit
Smt. Sudeshna Basu, M.A, M. Phil
Sri Partha Sarathi Bhattacharya M.A., B.Ed.
Smt. Paramita Sadhukhan M.A., M.Phil.,
Department of History
Smt. Banani Gangopadhyay M.A., B.LIS.
Smt. Kasturi Kar M.A, M. Phil.
Sri. Rudranil Bhattacharjee * M.A, B. Ed
Smt. Anusua Banerjee,* M.A
Department of Film Studies
Sri. Subrata Roy M.A.c
Department of Philosophy
Smt. Sangeeta Dey Sarkar M.A, M.Phil, B.Ed
Mr. Ranjit Shaw M.A, B.Ed
Smt. Shibani Bhattacharya,* M.A
Department of Geography
Dr. Paramita Dasgupta M.Sc.,B.Ed.,Ph.D.
Sri. Kamonasish Mistry, M.Sc.
Smt. Arundhanti Mukherjee * M.A., B.Ed
Department of Political Science
Smt. Lupsy Mohanty Roy, M.A., M.Phil.
Smt. Kalpana Debnath M.A., B.Ed*
Department of Education
Smt. Marisha Chakrabarti M.A., M.Phil.
Smt. Shipra Tudu M.A.,
Dr. Sharmila Nag * M.A., Ph. D
Smt. Mahuya Biswas, * M.A.
Smt. Anindita Guha * M.A, M. Phil
Department of Economics
Sri Anjan Dutta,* M.Sc., MBA
+ Faculty of Commerce
Commerce
Dr. Sanjib Roy, M. Com., Ph. D.
Dr. Ananda Mukherjee M. Com., PGDBM, Ph. D.
Sri. Uttam Kumar Ghosh, M.Com., B. Ed.
Sri. Srikanta Malakar, M. Com.
Smt. Oindrila Bhattacharya,* M. Com.
Sri. Subhankar Mondal,* M. Com., B. Ed
Sri Anjan Dutta M.Sc., MBA
Smt. Sharmistha Sur M. Com.
+ Faculty of Science
Department of Microbiology
Dr. Sharmila Chakraborty M. Sc., Ph. D
Dr. Susmita Mondal, M. Sc., Ph. D.
Smt. Pamela Dutta Roy, * M. Sc.
Smt. Aryoma Chakraborty, * M. Sc.
Department of Computer Science
Smt. Swagata Saha Sau, M Sc, M. Tech., B. Ed. (F.D.P., UGC)
Smt. Brototi Mondal B.Tech., M. Tech,
Sri. Anindya Dasgupta, B. Sc. (H), B. Tech, M.I.E.T.E.*
Sri. Debasish Kundu MCA.*
Sri .Suchandra Das, M. Sc.*
Sri. Bidyapati Sahoo AMIE, M. Tech*
Smt. Sunandana Banerjee, M. Sc.*
Smt. Sarbani Ghoshal, MCA
Department of Mathematics
Dr. Sumita Das, M. Sc., M. Phil., Ph. D.
Dr. Malay Roy, M. Sc., Ph. D.
Department of Molecular Biology
Dr. Krishnakali Basu Niyogi, M. Sc., P h. D. (On Lien)
Department of Physics
Dr. Joydeep Chowdhury, M. Sc., Ph. D. (On Lien)
Dr. Kalpana Santra, M. Sc. Ph. D
Dr. Brahmananda Bhattacharjee, M. Sc. Ph. D
Sri. Avedananda Bhattacharjee,* M. Sc.
Sri. Bipan Dutta,* M. Sc.
Department of Chemistry
Dr. Shefali Pal (Laha), M. Sc., Ph. D
Dr. Chittaranjan Chanda (Honorary),s M. Sc., Ph. D
Sri. Sumit Pal,* M. Sc.
Dr. Sudhanshu Shekhar Jana (Honorary),s M. Sc., Ph. D
Dr. Santiranjan Palchaudhuri, M, Sc., Ph. D.
Department of Zoology
Sri. Debasish Roy M. Sc., B. Ed.
Smt. Mousumi Das M. Sc.
Sri. Kalyan Bhattacharya, M. Sc.
Smt. Rituparna Chatterjee, M. Sc.
Department of Botany
Dr. Dipannita Parial M. Sc., Ph.D., c