Commerce
Dr. Sanjib Roy M. Com., Ph. D.
Dr. Ananda Mukherjee M. Com., PGDBM, Ph. D.
Sri. Uttam Kumar Ghosh M.Com., B. Ed.
Sri. Srikanta Malakar M. Com.
Smt. Oindrila Bhattacharya * M. Com.
Sri. Subhankar Mondal * M. Com., B. Ed
Sri Anjan Dutta * M.Sc., MBA
Smt. Sharmistha Sur * M. Com.
+ Faculty of Commerce
Commerce
Dr. Sanjib Roy M. Com., Ph. D.
Dr. Ananda Mukherjee M. Com., PGDBM, Ph. D.
Sri. Uttam Kumar Ghosh M.Com., B. Ed.
Sri. Srikanta Malakar M. Com.
Smt. Oindrila Bhattacharya * M. Com.
Sri. Subhankar Mondal * M. Com., B. Ed
Sri Anjan Dutta * M.Sc., MBA
Smt. Sharmistha Sur * M. Com.